49 வயதில் மீண்டும் போ தைக்கு அடிமையான பிரபல நடிகை !! அட இந்த நடிகையா இப்படி ?? நீங்களே பாருங்க !!

தமிழ் சினிமாவில் அன்றும் இன்றும் பெயர் சொன்னால் தெரியும் வகையில் சி ன்ன சின்ன கு ண ச் சி த்திர கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வரும் நடிகை தான் ஐஸ்வர்யா இவருக்கு இப்போது வயது 49 இன்னும் சில மா தங்களில் 50 வயதை தொட போகிறார். அ னால் இவர் போ தை க்கு மிக பெ ரிய அ டி மை.

இந்நிலையில் இவர் போ தை மறு வா ழ்வு மை யத்தில் பெற்று வந்தபிறகும் சிறிது கால த்து லயே மீண்டும் போ தைக்கு அடிமையாகி ரசிகர்களை பெ ரும் வ ரு த் தத்தில் ஆ ழ் த் தியுள்ளார்.

மேலும் இது மட்டும் இல்லாமல் போ தை யில் த ன் மே னி தெரியும் வகையில் இவர் மிகவும் க வ ர் ச்சியான புகைப்படங்களை சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார்.

இந்நிலையில் சிலர் இவரின் செ யலை கண்டு வ ரு ந்திவருகின்றனர், அனால் பலர் இவ ரின் க வ ர்ச்சி படங்களை கண்டு ம கிழ் ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.