இம்முறை 16 போட்டியாளர்களும் மக்களுக்கு ஓரளவு அறிமுகம் ஆனவர்களாக இருந்தாலும் வெகு ஜனங்களுக்குத் தெரிய வாய்ப்பில்லை என விமர்சனமும் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும் பிக்பாஸ்...